KGB

From Zappa Wiki Jawaka
Jump to: navigation, search

Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti --> KGB